ការផ្តល់ជូន

VIP

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកថ្មី 
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមទទួលបាន 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុត 
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមទទួលបាន 50% សម្រាប់កាស៊ីណូ 
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមទទួលបាន 50% សម្រាប់កីឡា
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមទទួលបាន 50% សម្រាប់មាន់ជល់
 • ប្រាក់បន្ថែមទទួលបាន 100% ខ្ពស់បំផុត 200$
 • ត្រូវដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 2$ ឬច្រើនជាងនេះដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិន
 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការដកប្រាក់អតិថិជនត្រូវរកប្រាក់ចំណេញ សរុប 8ដង។
  ឧទាហរណ៍ = ប្រាក់បញ្ញើ 5$ + 5$ = 10$ × 8 = 80$
 • អតិថិជនតម្រូវលេងអោយបាន 80$ ដើម្បីអាចដកប្រាក់បាន។ 
សមាជិកទាំងអស់ដាក់លុយលេងប្រចាំថ្ងៃ និងទទួលបានការបន្ថែម 10%
 • បន្ថែមជូន 10% រាល់ការបញ្ចូលទឺកប្រាក់ ខ្ពស់បំផុត 200$
  ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការដកប្រាក់អតិថិជនត្រូវរកប្រាក់ចំណេញ សរុប 5 ដង

  ឧទាហរណ៍ = ប្រាក់បញ្ញើ 100$ + 10$ = 110$ × 5= 550$

  អតិថិជនតម្រូវលេងអោយបាន 550$ ដើម្បីអាចដកប្រាក់បាន។

ការណែនាំមិត្តភ័ក្រមកចុះឈ្មោះលេង និងទទួលបានការបន្ថែម 30%
 • ប្រម៉ូសិននេះនឹងត្រូវទទួលបាននៅពេលដែលអតិថិជន បានណែនាំមិត្ដភ័ក្ដបើកអាខោនហ្គេមជាមួយនឹង FAFA789KH

 • ប្រម៉ូសិននេះតំរូវអោយមិត្តភ័ក្កបើកអាខោនចាប់ពី 20$ ឡើងទៅទើបអាចទទួលបានប្រម៉ូសិន

         ** លក្ខខ័ណ្ឌ
         អតិថិជនដែលណែនាំមកត្រូវជាអតិថិជនថ្មី

 • ទទួលបាន 20% ភ្លាមៗនៃទឹកប្រាក់របស់មិត្តភ័ក្កដែលបាននែនាំមកបន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្កបានចាញ់អស់
 • ត្រូវលេងគុណនិង 5ដង នៃទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន មិនកំណត់
 • ប្រូម៉ូសិននេះផ្ដល់ជួនខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 20$ តែប៉ុណ្ណោះ
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ សម្រាប់គ្រប់សមាជិក រហូតដល់ 10%

លក្ខខ៍ណ្ឌចូលរួម៖

 • ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញសំរាប់សមាជិក FAFA789KH ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុង
  ការផ្តល់ជូននេះ។
 • ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនឹងត្រូវបានទូទាត់ទៅតាមចំនួនការចាញ់សរុបរបស់ សមាជិកហើយត្រឹមត្រូវទៅនឹងលក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីទើបត្រូវបានទូទាត់រួចរាល់ក្នុង កំឡុងពេលនៃកម្មវិធីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានយកមកគណនាសំរាប់ប្រាក់ទឹកបង្វិល ជូនវិញនេះ។

         ឧទាហរណ៍
                ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចាញ់សរុបៈ 1000ដុល្លារ
                ប្រាក់ទឹកបង្វិលជូនវីញដែលទទួលបាន 1000 x 10% = 100 ដុល្លារ

 • ទទួលបាន 20% ភ្លាមៗនៃទឹកប្រាក់របស់មិត្តភ័ក្កដែលបាននែនាំមកបន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្កបានចាញ់អស់
 • ត្រូវលេងគុណនិង 5ដង នៃទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន មិនកំណត់
 • ប្រូម៉ូសិននេះផ្ដល់ជួនខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 20$ តែប៉ុណ្ណោះ